HỌC BỔNG DU HỌC SINGAPORE

STT

TÊN TRƯỜNG

HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ

1Curtin SingaporeHọc bổng dự bị đại học ngành thương mại25% (S$3,350)
2Curtin SingaporeHọc bổng cao đẳng ngành Thương mại25% (S$4,320)
3Curtin SingaporeHọc bổng dự bị đại học ngành truyền thông đại chúng25% (S$3,350)
4Curtin SingaporeHọc bổng cao đẳng ngành Truyền thông đại chúng25% (S$4,320)
5Curtin SingaporeHọc bổng cử nhân ngành Thương mạiS$4320
6Curtin SingaporeHọc bổng Thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tếS$5760
7Curtin SingaporeHọc bổng Thạc sĩ ngành quản lí dây chuyền cung ứngS$5376
8Curtin SingaporeHọc bổng Thạc sỹ quản trị kinh doanh toàn cầu MBA GlobalS$2880 - S$11520
9Curtin SingaporeExcellence Scholarship25% học phí 8 unit