HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND

STT

TÊN TRƯỜNG

HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ

1Victoria Wellington UniversityLaurie Cameron$2,000 NZ-$2,500 NZ
2Victoria Wellington UniversityVictoria Tongarewa$5,000 NZ-$10,000 NZ
3University of CanterburyF A Hayek ngành Kinh tế và Khoa học Chính trị$16,500 NZ
4University of CanterburyHọc bổng sinh viên năm nhất10,000 USD, 15,000USD hoặc 20,000 USD
5Victoria Wellington UniversityColin Aikman$10,000
6Lincoln UniversityKathleen Ann StevensCase by case
7University of CanterburyUC$10,000, $15,000 or $20,000
8Lincoln UniversityHọc bổng ngành Công nghiệp du lịch, Bậc tiến sĩ$25,500
9University of Otago$10,000NZ
10Auckland University of TechnologyBusiness, Economics and Law Postgraduate Academic Excellence ScholarshipCase by case
11Auckland University of Technology10,000$
12The University of Auckland10.000$
13The University of Auckland5.000$-10.000$